Vedtægter


Matr.nr.ne 2910, 2911, 3038,
3039, 3040, 3569, 3582, 3583,
3624 (ejerlejl.nr.ne 1-11),
3625, 3723

Ejerlavsbetegnelse:
Udenbys Klædebo Kvarter,
København

Anmelder:
KØBENHAVNS MAGISTRATS 4. AFDELING
Bygge- og boligdirektoratet
Ottiliavej 1
2500 Valby

BK 573


VEDTÆGTER for gårdlaug

Der stiftes herved et gårdlaug – omfattende ejendommene Århusgade
29-43, Randersgade 42-46, Koldinggade 18-34 og Løgstørgade 7-9 –
med følgende vedtægter:
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL


§ 1


Gårdlaugets navn er “Gårdlauget Strandengen”
Dets hjemsted er Københavns Kommune. Værneting er Københavns byret.

Gårdlaugets formål er at overtage, administrere og drive, herunder
ren- og vedligeholde, det til ejendommene hørende fællesgårdanlæg,
omfattende ejendommene matr.nr.ne 2910, 2911, 3038, 3039, 3040,
3569, 3582, 3583, 3624, 3625 og 3723 Udenbys Klædebo Kvarter, København, jf. vedhæftede tegning nr. 26.674.
MEDLEMMER


§ 2.


Gårdlaugets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de under §
1 nævnte ejendomme. Ejendommenes ejere er forpligtet til at være medlem af
lauget.

Ejendomme, opdelt i ejerlejligheder eller ejet af en
andelsboligforening, betragtes i henhold til disse vedtægter som een ejendom,
der i alle forhold repræsenteres af den pågældende ejerlejlighedsforening
eller andelsboligforening.

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers
rettigheder og forpligtelser. Medlemsskabet indtræder ved skødets anmeldelse
til tinglysning.
MEDLEMMERS FORPLIGTELSER

§ 3.


Gårdlaugets medlemmer er pligtige til


Stk. 1.

at opretholde det af Københavns Kommune udførte og godkendte gårdanlæg til
fælles brug for de i § 1 nævnte ejendomme, således at ændringer i forhold til
den tinglyste servitut kun kan foretages efter forud fra Københavns Kommune
(Magistratens 4. afdeling) indhentet tilladelse,


Stk. 2.

at ren- og vedligeholde det fælles gårdanlæg under et, herunder skure,
legeredskaber, beplantning, hegning, belysning, tørrestativer, borde og bænke
og lignende tilbehør, samt overfladebelægning, herunder afvanding af
fællesarealer og vandafledning fra fælles indretninger. Fælles ledninger må
ikke fjernes, overbygges, overskæres, beskadiges, flyttes eller omlægges uden
gårdlaugets tilladelse. Brønde, afløbsledninger og belysning, der alene
betjener den enkelte ejendom, ren- og vedligeholdes af den pågældende ejer,


Stk. 3.

at ren- og vedligeholde fællesgennemgangen på ejendommen matr.nr. 3039
Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt fællesadgangen via passagen ud for
matr.nr.ne 3569 og 3723 Udenbys Klædebo Kvarter, København,


Stk. 4.

at tåle, at den i stk. 2 nævnte ren- og vedligeholdelse af det
fælles gårdanlæg kan ske ved Københavns Kommunes foranstaltning
for ejernes regning, såfremt påbud fra kommunens side ikke efterkommes indenfor en nærmere fastsat frist,


Stk. 5.

at sikre at der ikke finder parkering sted i fællesanlægget, og at
gårdarealet ikke benyttes til oplag eller udnyttes erhvervsmæssigt,


Stk. 6.

at udarbejde ordensregler for fællesanlæggets benyttelse og opretholde
orden i anlægget, herunder at holde adgange aflåsede.
KAPITAL- OG HÆFTELSESFORHOLD


§ 4.Stk. 1.

For gårdlaugets forpligtelser hæfter alene dette. Medlemmerne hæfter indbyrdes
i forhold til nedenstående fordelingstal, der er udarbejdet efter ejendommenes
bruttobeboelsesarealer.

Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens
forpligtelser over for gårdlauget, herunder for eventuelle restancer. Ved salg
er refusionsopgørelsen mellem sælger og køber gårdlauget uvedkommende.

Gårdlaugets kreditorer kan ikke rette krav direkte mod de enkelte
medlemmer for gårdlaugets forpligtelser.

Fordelingstallene er for tiden følgende:Matr.nr. Beliggenhed Fordelingstal
2910 UK Århusgade 33-35828
2911 –Århusgade 29-31/Randersgade 421759
3038 –Århusgade 37-39897
3039 –Århusgade 41464
3040 –Århusgade 43/Løgstørgade 71627
3569 –Koldinggade 20-221483
3582 –Løgstørgade 9/Koldinggade 32-341892
3583 –Koldinggade 28-30 1247
3624 –Randersgade 44628
3625 –Randersgade 46/Koldinggade 181545
3723 –Koldinggade 24-261556
Alle13.926

Renovationsudgifterne indgår ikke i fællesudgifterne.


Stk. 2.

Bestyrelsen udarbejder hvert år til forelæggelse på den ordinære
generalforsamling et forslag til endeligt budget for indeværende
regnskabsår og et foreløbigt budget for det følgende regnskabsår.

Budgetterne skal vise laugets forventede udgifter til anlæggets drift
og vedligeholdelse m.v. Udgiftsbeløbet fordeles på medlemmerne i forhold til
fordelingstallet.

Bestyrelsen kan forlange, at medlemmerne betaler bidraget månedsvis,
kvartalsvis eller halvårsvis forud. Indbetales skyldige beløb ikke rettidigt,
er bestyrelsen berettiget til at overgive fordringen til inkasso efter at have
givet den pågældende skriftligt påkrav med 14 dages varsel.

Det foreløbige budget skal tjene som grundlag for bestyrelsens
dispositioner m.v. for den del af det pågældende regnskabsår, som ligger forud
for den ordinære generalforsamling og dermed for vedtagelsen af det endelige
budget.


Stk. 3.

Gårdlauget skal – bortset fra en evt. grundfond og driftskapital ikke
oparbejde nogen formue. Gårdlaugets kontante midler skal være anbragt i bank,
sparekasse, postgirokonto eller lignende. Ved en sådan anbringelse skal det
være administrator tilladt at have en kassebeholdning af passende størrelse.

Til imødegåelse af laugets forpligtelser og uforudsete udgifter,
indbetaler medlemmerne – såfremt generalforsamlingen bestemmer det – et beløb,
maksimalt svarende til den enkelte ejendoms del af årsudgiften til en
sikrings- og dispositionsfond.

Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom gøre krav på udbetaling af
ejendommens andel af gårdlaugets formue, lige så lidt som andele i denne
formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse, pantsætning eller
retsforfølgning.

Udbetaling af andele kan alene finde sted ved laugets opløsning, jf. § 8.
GENERALFORSAMLING§ 5.Stk. 1.

Generalforsamlingen er gårdlaugets øverste myndighed.

Beslutning på generalforsamlingen træffes ved flertal efter
fordelingstal.

Enhver ejerlejlighedsejer, andelshaver, lejer samt revisor og
evt. administrator har adgang til at deltage i og tage ordet på
generalforsamlingen. Kun medlemmer har stemmeret. Stemmeafgivning kan ske ved
skriftlig fuldmagt. Til beslutning om ændring i disse vedtægter kræves at 2/3
af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor.

Er 2/3 af de stemmeberettigede i henhold til fordelingstal ikke til
stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 flertal, afholdes
en ny generalforsamling inden 1 måned, og på denne kan forslaget endeligt
vedtages med 2/3 flertal efter fordelingstal, uden hensyn til hvor mange der
er mødt frem.

Optagelse af lån kræver enstemmighed.


Stk. 2.

Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:  1. Valg af dirigent.

  2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning.

  4. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår.

  5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

  7. Valg af revisor.

  8. Valg af evt. administrator.

  9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres skriftligt af mindst et af gårdlaugets medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.


Stk. 3.

Generalforsamlinger indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

Indkaldelsen – der for ejerlejlighedsejere, andelshavere og lejere kan ske ved
bekendtgørelse – skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt
dagsorden. Forslag, der agtes stillet på den ordinære generalforsamling, skal
så vidt muligt fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling skal – til medlemmerne – følge det reviderede regnskab samt
bestyrelsens forslag til budget.

Indkaldelsen skal endvidere oplyse, at eventuelle forslag vil være
fremlagt til gennemsyn fra 1 uge før generalforsamlingen på nærmere angivne
tider og sted.


Stk. 4.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne eller forslag
behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne eller forslag
behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen
senest 2 uger inden generalforsamlingen.


Stk. 5.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

En af bestyrelsen udpeget person skriver i en autoriseret protokol et
kort referat af forhandlingerne og de trufne beslutninger. Referatet
underskrives af dirigenten.

Referatet tilstilles medlemmerne af Gårdlauget senest 4 uger efter
generalforsamlingen.
BESTYRELSEN


§ 6.Stk. 1.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og består
af 3-11 medlemmer samt 0-2 suppleanter. På den stiftende generalforsamling
vælges 2-7 medlemmer for 2 år og 1-4 medlemmer for 1 år.

Til medlem af bestyrelsen kan vælges gårdlaugets medlemmer eller
repræsentanter udpeget af disse.

Genvalg af bestyrelsens medlemmer kan finde sted.


Stk. 2.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og konstituerer i øvrigt
sig selv senest 2 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv
sin forretningsorden med nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens
hverv.

Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for de valgte suppleanter, såfremt
generalforsamlingen ikke har bestemt denne.


Stk. 3.

Bestyrelsen har ledelsen af gårdlaugets anliggender.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af
laugets fællesanliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af
evt. forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse, opkrævning af
bidrag m.m. hos laugets medlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til varetagelse af den daglige drift.

Har generalforsamlingen valgt at ansætte en administrator, forestås
gårdlaugets almindelige økonomiske og juridiske forvaltning af administrator.


Stk. 4.

Bestyrelsen indkaldes efter behov, samt hvis et af bestyrelsens
medlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, herunder formanden.

Formanden leder møderne. Beslutninger træffes ved simpel
stemmeflertal. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Står stemmerne lige er
formandens stemme afgørende.


Stk. 5.

Bestyrelsen kan – med bindende virkning for samtlige medlemmer
foretage enhver for opfyldelsen af laugets formål nødvendige dispositioner,
herunder underskrive enhver deklaration, der af offentlig myndighed kræves
lyst på laugets privatejede ejendomme til opretholdelse af fællesanlægget.

Bestyreisen kan modtage meddelelser, pålæg og lignende fra det offentlige vedr. fællesanlægget.


Stk. 6.

Bestyrelsen kan træffe alle nødvendige aftaler med Renholdningsselskabet af 1898 for afhentning af husholdnings- og erhvervsaffald samt storskrald.


Stk. 7.

Bestyrelsen skal, forinden den foretager dispositioner, der forøger
udgifterne for medlemmerne med mere end 15% af det vedtagne budget, forelægge
spørgsmålet herom for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og
erhverve dennes godkendelse.

Optagelse af lån kan kun ske i henhold til generalforsamlingens beslutning, jf § 5, stk. 1.


Stk. 8.


Referat af det på hvert bestyrelsesmøde passerede indføres i gårdlaugets forhandlingsprotokol. Hvert referat underskrives af de i det refererede møde deltagende bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 9.


Bestyrelsen og dermed gårdlauget tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan dog give administrator bemyndigelse til at disponere.


Stk. 10.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder indtræder suppleanterne i den,
ifølge stk. 2 fastsatte rækkefølge.

Et medlem af bestyrelsen er pligtig til at afgå, når han ikke længere
opfylder betingelserne for at blive valgt, kommer under konkurs eller er ude
af rådighed over sit bo.
REGNSKAB OG REVISION


§ 7.


Stk. 1.

Gårdlaugets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen til 31. december 1993.


Stk. 2.

Revision af gårdlaugets regnskaber – herunder eftersyn af kassebeholdning,
tilgodehavender i bank, sparekasse og på postgiro samt foreningens eventuelle
øvrige formue foretages af revisor. Revisor vælges af den ordinære
generalforsamling, og skal være statsautoriseret eller registreret.

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
OPLØSNING AF GÅRDLAUGET§ 8.


Da gårdlauget er stiftet i anledning af den på ejendommene lyste
servitut om udlæg af fælles arealer m.m., kan det ingensinde opløses uden
efter forudgående aflysning af nævnte servitut. I øvrigt kan opløsning kun
finde sted efter enstemmig vedtagelse på en generalforsamling, hvor samtlige
laugets medlemmer er til stede eller repræsenteret og efter godkendelse af
kommunen, medmindre denne godkendelse ligger i den forudgående aflysning af
det ovenfor nævnte servitut.

Ved opløsning af gårdlauget fordeles dettes eventuelle formue mellem medlemmerne efter fordelingstal.
GODKENDELSE, TINGLYSNING M.V.


§ 9.


Nærværende vedtægter skal godkendes af Københavns Kommune (Magistratens 4. afdeling).

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage. sådanne ændringer i
vedtægterne, som måtte være nødvendige for at opnå kommunens godkendelse.

Vedtægternes §§ 1, 2, 3 og 4, stk. 1 samt §§ 8 og 9 begæres tinglyst
som servitut på samtlige de ejendomme gårdanlægget omfatter, jf. § 1.

De på ejendommene tinglyste byrder, servitutter og panthæftelser,
hvorom der henvises til i tingbogen, skal respekteres.

Påtaleberettigede er ethvert af gårdlaugets medlemmer og Københavns
Kommune (Magistratens 4. afdeling). Uden sidstnævntes tilladelse kan hverken
ændringer, for så vidt angår ovennævnte paragraffer, eller aflysning af
tingbogen finde sted.

Således vedtager på stiftende generalforsamling den i6. september 1993.

København, den 11. oktober 1993

Anette Sønderby Jensen,
Dirrigent og referent på generalforsamlingen.

København i november måned 1993, som bestyrelse for gårdlauget:

Flemming Brantbjerg, René Spurré, Helle Groth, Hugo Bech, Johannes Agerholm.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *